Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Statut organizacyjny jednostki

STATUT

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ
W IZBICKU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku zwany dalej „Zakładem” jestsamorządowym zakładem budżetowym Gminy Izbicko.
 2. Zakład działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
 • Przepisów o samorządzie gminnym,
 • Przepisów o finansach publicznych,
 • Przepisów o gospodarce komunalnej,
 • Niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej i podlega Wójtowi Gminy Izbicko.
 2. Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Izbicko.
 3. Siedzibą Zakładu jest Urząd Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śl. 16.
 4. Zakład używa pieczątki o treści: Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej,
  ul. Powstańców Śl. 16.

 

 

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania Zakładu

 

§ 3

 1. Zakład realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie komunalnych usług o charakterze użyteczności publicznej.
 2. Do zadań Zakładu należy:
 • Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy i gospodarowanie lokalami użytkowymi,
 • Zakupy materiałów na potrzeby Zakładu,
 • Eksploatacja, utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń sieci wodociągowej
  i kanalizacyjnej,
 • Wykonywanie inwestycji wodno – kanalizacyjnych,
 • Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • Utrzymywanie zieleni gminnej,
 • Utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
 • Opalanie budynków w sezonie grzewczym.

 

§ 4

Zadania wymienione w §3 Zakład wykonuje własnymi siłami i środkami lub przy udziale innych wykonawców.

 

§ 5

Zakład posiada własny rachunek bankowy.

 

 

Rozdział III

Organizacja Zakładu

 

§ 6

Zakładem kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

 

§ 7

 1. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Izbicko
 2. Pozostałych pracowników Zakładu zatrudnia Kierownik.

 

§ 8

Kierownik Zakładu podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującym prawem i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

§ 9

Kierownik Zakładu wykonuje  zadania przy pomocy podległych mu bezpośrednio stanowisk pracy.

 

 

 

§ 10

Szczegółową organizację wewnętrzną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Zakładu i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Zakładu

 

§ 11

Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

 

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody
i wydatki oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

 

§ 13

Plan finansowy Zakładu zatwierdza Kierownik Zakładu z zachowaniem kwot wpłat do budżetu, dotacji z budżetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których wysokość określona została dyrektywnie na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 14

 1. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem kont dla zakładów budżetowych oraz sporządza na niej podstawowe sprawozdani finansowe zgodnie przepisami o rachunkowości.
 2. Zakład rozlicza się z budżetem gminy.

 

§ 15

Działalność Zakładu finansowana jest z przychodów własnych oraz dotacji przyznanych przez Radę Gminy Izbicko.

 

§ 16

 1. Przychodem Zakładu są jego przychody z działalności podstawowej i pomocniczej, dotacje budżetowe oraz inne przychody.
 2. Wydatkami Zakładu są koszty jego działalności i inne wydatki, a w szczególności wpłaty do budżetu, przelewy środków inwestycji, remontów i inne uzasadnione wydatki.

 

§ 17

Dla uzyskania przychodów z innych źródeł niż wymienione w §3, Kierownik Zakładu na postawie pełnomocnictwa Wójta Gminy, może zawierać z innymi jednostkami organizacyjnymi umowy oraz wchodzić w inne powiązania gospodarcze, na które zezwalają obowiązujące przepisy.

 

 

 

§ 18

 1. Kierownik Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
 2. Kierownik Zakładu sprawuje nadzór ogólny nad skutecznością działania
  i prawidłowością wykorzystania sygnałów kontroli wewnętrznej.

 

 

Rozdział V

Mienie Zakładu

 

§ 19

 1. Majątek Zakładu jest własnością komunalną gminy Izbicko.
 2. Zakład wyposażony jest w środki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności określonej w § 3 Statutu, będące własnością komunalną gminy Izbicko.
 3. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i skuteczną ochronę.

 

 

Rozdział VI

Prawa i obowiązki pracowników

 

§ 20

Prawa i obowiązki pracowników określają:

 1. Przepisy kodeksu pracy.
 2. Wewnętrzne regulaminy zakładowe wprowadzone przez Kierownika Zakładu.

 

 

Rozdział VII

Nadzór nad Zakładem

 

§ 21

 1. Nadzór i kontrolę nad działalności statutową Zakładu sprawuje Wójt Gminy Izbicko.
 2. Kontroli i oceny pracy Kierownika Zakładu dokonuje Wójt Gminy Izbicko.

 

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 21

 1. Statut nadaje uchwała Rady Gminy Izbicko.
 2. Zmiany i uzupełnienia w Statucie dokonywane są uchwałami Racy Gminy Izbicko.

 

Statut ZGKiW w Izbicku uchwalony Uchwałą nr LXI/299/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r.